مخزن بسته بندی (IBS) هرمزبرکه

مخزن بسته بندی (IBS) هرمزبرکه     مخزن جابجایی و نگهداری مایعات با حجم میانه شامل حفاظ فلزی ، شیر تخلیه ، درب پیچی طراحی متفاوت جهت چیدمان راحت در انبار ،کانتینر ، ترانزیت و … تخلیه کامل مایعات و مواد موجود در مخزن مدرج برای لیتراژ جهت حمل و صادرات  مواد پتروشیمی و مایعات […]

همه دسته ها