لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا     شاخه 6 متری یک سر کوپله قطر (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN) ۳۲ B ۳ – ۴۰ B ۳ – ۵۰ B ۳ – ۶۳ B ۳ – ۷۵ B ۳ – ۷۵ BD ۳ ۴ ۸۰ B ۳ – ۸۰ BD ۳ ۴ […]

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا     شاخه 6 متری یک سر اورینگ قطر (mm) SDR حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN) ۱۱۰ ۴۱ U,UD ۳/۲ ۴ ۱۱۰ ۳۴ U,UD ۳/۲ ۸ ۱۱۰ ۲۶ U,UD ۴/۲ ۱۶ ۱۲۵ ۴۱ U,UD ۳/۲ ۴ ۱۲۵ ۳۴ U,UD ۳/۷ ۸ ۱۲۵ ۲۶ U,UD ۴/۸ ۱۶ ۱۶۰ […]

همه دسته ها