سه راه تبدیل 45 درجه دو سرکوپل یزد پولیکا

سه راه تبدیل 45 درجه دو سرکوپل یزد پولیکا

سه راه تبدیل 45 درجه دو سرکوپل یزد پولیکا     سایز حوزه کاربرد ضخامت (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) SN رنگ ۶۳*۹۰ B ۳ BD ۳ ۴ طوسی ۶۳*۱۱۰ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۴ طوسی ۹۰*۱۱۰ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۴ طوسی ۶۳*۱۲۵ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۴ طوسی ۹۰*۱۲۵ B ۳/۲ BD ۳/۲ […]

همه دسته ها