سه راه اورینگی یزد پولیکا

سه راه اورینگی یزد پولیکا

سه راه اورینگی یزد پولیکا     قطر (mm) ضخامت (mm) SDR S PN ۲۰۰ ۴/۹ ۴۱ ۲۰ ۶ ۲۰۰ ۶/۲ ۳۳ ۱۶ ۸ ۲۰۰ ۷/۷ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰ ۲۵۰ ۶/۲ ۴۱ ۲۰ ۶ ۲۵۰ ۷/۷ ۳۳ ۱۶ ۸ ۲۵۰ ۹/۶ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰ ۳۱۵ ۷/۷ ۴۱ ۲۰ ۶ ۳۱۵ ۹/۷ ۳۳ ۱۶ ۸ مشتری […]

همه دسته ها