زانو 90 درجه یزد پولیکا

زانو 90 درجه یزد پولیکا

زانو 90 درجه یزد پولیکا     سایز حوزه کاربرد ضخامت (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) SN رنگ ۵۰ B ۳ * * * طوسی – سفید آنتی یو وی ۶۳ B ۳ * * * طوسی ۹۰ B ۳ BD ۳ ۴ طوسی ۱۱۰ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۴ طوسی ۱۲۵ B ۳/۲ BD […]

همه دسته ها