تبدیل غیر هم‌مرکز یزد پولیکا

تبدیل غیر هم‌مرکز یزد پولیکا

تبدیل غیر هم‌مرکز یزد پولیکا     سایز حوزه کاربرد ضخامت (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) SN رنگ ۵۰*۶۳ B ۳ * * * طوسی – سفید آنتی یو وی ۶۳*۹۰ B ۳ BD ۳ ۸ طوسی ۶۳*۱۱۰ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۸ طوسی ۹۰*۱۱۰ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۸ طوسی ۶۳*۱۲۵ B ۳/۲ BD […]

همه دسته ها