بوشن تبدیلی اورینگی یزد پولیکا

بوشن تبدیلی اورینگی یزد پولیکا

بوشن تبدیلی اورینگی یزد پولیکا     قطر (mm) ضخامت (mm) SDR S PN ۱۶۰-۲۰۰ ۴-۴/۹ ۴۱ ۲۰ ۶ ۱۶۰-۲۰۰ ۴/۹-۶/۲ ۳۳ ۱۶ ۸ ۲۰۰-۲۲۵ ۶/۲-۶/۹ ۳۳ ۱۶ ۸ ۲۰۰-۲۲۵ ۷/۷-۸.۶ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰ ۲۲۵-۲۵۰ ۵/۵-۶/۲ ۴۱ ۲۰ ۶ ۲۲۵-۲۵۰ ۶/۹-۷/۷ ۳۳ ۱۶ ۸ ۲۵۰-۳۱۵ ۶/۲-۷/۷ ۴۱ ۲۰ ۶ ۲۵۰-۳۱۵ ۷/۷-۹/۷ ۳۳ ۱۶ ۸ مشتری […]

همه دسته ها