لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار یزد پولیکا

لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار یزد پولیکا

اشتراک گذاری

WhatsApp
Telegram
Email

لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار یزد پولیکا

 

 

  • شاخه 6 متری اورینگی
قطر (mm) ضخامت (mm) SDR S PN
۵۰ ۲ ۲۶ ۱۲/۵ ۸
۵۰ ۲/۴ ۲۱ ۱۰ ۱۰
۵۰ ۳ ۱۷ ۸ ۱۲/۵
۵۰ ۳/۷ ۱۳/۶ ۶/۳ ۱۶
۵۰ ۴/۶ ۱۱ ۵ ۲۰
۶۳ ۲ ۳۳ ۱۶ ۶
۶۳ ۲/۵ ۲۶ ۱۲/۵ ۸
۶۳ ۳ ۲۱ ۱۰ ۱۰
۶۳ ۳/۸ ۱۷ ۸ ۱۲/۵
۶۳ ۴/۷ ۱۳/۶ ۶/۳ ۱۶
۶۳ ۵/۸ ۱۱ ۵ ۲۰
۷۵ ۲/۳ ۳۳ ۱۶ ۶
۷۵ ۲/۹ ۲۶ ۱۲/۵ ۸
۷۵ ۳/۶ ۲۱ ۱۰ ۱۰
۷۵ ۴/۵ ‍۱۷ ۸ ۱۲/۵
۷۵ ۵/۶ ۱۳/۶ ۶/۳ ۱۶
۷۵ ۶/۸ ۱۱ ۵ ۲۰
۹۰ ۲/۸ ۳۳ ۱۶ ۶
۹۰ ۳/۵ ۲۶ ۱۲/۵ ۸
۹۰ ۴/۳ ۲۱ ۱۰ ۱۰
۹۰ ۵/۴ ‍‍۱۷ ۸ ۱۲/۵
۹۰ ۶/۷ ۱۳/۶ ۶/۳ ۱۶
۹۰ ۸/۲ ۱۱ ۵ ۲۰
۱۱۰ ۲/۷ ۴۱ ۲۰ ۶
۱۱۰ ۳/۴ ۳۳ ۱۶ ۸
۱۱۰ ۴/۲ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۱۱۰ ۵/۳ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۱۱۰ ۶/۶ ۱۷ ۸ ۱۶
۱۱۰ ۸/۱ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۱۱۰ ۱۰ ۱۱ ۵ ۲۵
۱۲۵ ۳/۱ ۴۱ ۲۰ ۶
۱۲۵ ۳/۹ ۳۳ ۱۶ ۸
۱۲۵ ۴/۸ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۱۲۵ ۶ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۱۲۵ ۷/۴ ‍۷ ۸ ۱۶
۱۲۵ ۹/۲ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۱۲۵ ۱۱/۴ ۱۱ ۵ ۲۵
۱۴۰ ۳/۵ ۴۱ ۲۰ ۶
۱۴۰ ۴/۳ ۳۳ ۱۶ ۸
۱۴۰ ۵/۴ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۱۴۰ ۶/۷ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۱۴۰ ۸/۳ ۱۷ ۸ ۱۶
۱۴۰ ۱۰/۳ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۱۴۰ ۱۲/۷ ۱۱ ۵ ۲۵
۱۶۰ ۴ ۴۱ ۲۰ ۶
۱۶۰ ۴/۹ ۳۳ ۱۶ ۸
۱۶۰ ۶/۲ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۱۶۰ ۷/۷ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۱۶۰ ۹/۵ ۱۷ ۸ ۱۶
۱۶۰ ۱۱/۸ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۱۶۰ ۱۴/۶ ۱۱ ۵ ۲۵
۱۸۰ ۴/۴ ۴۱ ۲۰ ۶
۱۸۰ ۵/۵ ۳۳ ۱۶ ۸
۱۸۰ ۶/۹ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۱۸۰ ۸/۶ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۱۸۰ ۱۰/۷ ۱۷ ۸ ۱۶
۱۸۰ ۱۳/۳ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۱۸۰ ۱۶/۴ ۱۱ ۵ ۲۵
۲۰۰ ۴/۹ ۴۱ ۲۰ ۶
۲۰۰ ۶/۲ ۳۳ ۱۶ ۸
۲۰۰ ۷/۷ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۲۰۰ ۹/۶ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۲۰۰ ۱۱/۹ ۱۷ ۸ ۱۶
۲۰۰ ۱۴/۷ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۲۰۰ ۱۸/۲ ۱۱ ۵ ۲۵
۲۲۵ ۵/۵ ۴۱ ۲۰ ۶
۲۲۵ ۶/۹ ۳۳ ۱۶ ۸
۲۲۵ ۸/۶ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۲۲۵ ۱۰/۸ ۲۱ ‍۱۰ ۱۲/۵
۲۲۵ ۱۳/۴ ‍۱۷ ۸ ۱۶
۲۲۵ ۱۶/۶ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۲۵۰ ۶/۲ ۴۱ ۲۰ ۶
۲۵۰ ۷/۷ ۳۳ ۱۶ ۸
۲۵۰ ۹/۶ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۲۵۰ ۱۱/۹ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۲۵۰ ۱۴/۸ ‍۱۷ ۸ ۱۶
۲۵۰ ۱۸/۴ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۲۸۰ ۶/۹ ۴۱ ۲۰ ۶
۲۸۰ ۸/۶ ۳۳ ۱۶ ۸
۲۸۰ ۱۰/۷ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۲۸۰ ۱۳/۴ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۲۸۰ ۱۶/۶ ۱۷ ۸ ۱۶
۲۸۰ ۲۰/۶ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۳۱۵ ۷/۷ ۴۱ ۲۰ ۶
۳۱۵ ۹/۷ ۳۳ ۱۶ ۸
۳۱۵ ۱۲/۱ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۳۱۵ ۱۵ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۳۱۵ ۱۸/۷ ۱۷ ۸ ۱۶
۳۱۵ ۲۳/۲ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۳۵۵ ۸/۷ ۴۱ ۲۰ ۶
۳۵۵ ۱۰/۹ ۳۳ ۱۶ ۸
۳۵۵ ۱۳/۶ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۳۵۵ ۱۶/۹ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۳۵۵ ۲۱/۱ ۱۷ ۸ ۱۶
۳۵۵ ۲۶/۱ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۴۰۰ ۹/۸ ۴۱ ۲۰ ۶
۴۰۰ ۱۲/۳ ۳۳ ۱۶ ۸
۴۰۰ ۱۵/۳ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۴۰۰ ۱۹/۱ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۴۰۰ ۲۳/۷ ۱۷ ۸ ۱۶
۴۰۰ ۲۹/۴ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۴۵۰ ۱۱ ۴۱ ۲۰ ۶
۴۵۰ ۱۳/۸ ۳۳ ۱۶ ۸
۴۵۰ ۱۷/۲ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۴۵۰ ۲۱/۵ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۴۵۰ ۲۶/۷ ۱۷ ۸ ۱۶
۴۵۰ ۳۳/۱ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۵۰۰ ۱۲/۳ ۴۱ ۲۰ ۶
۵۰۰ ۱۵/۳ ۳۳ ۱۶ ۸
۵۰۰ ۱۹/۱ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۵۰۰ ۲۳/۹ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۵۰۰ ۲۹/۷ ۱۷ ۸ ۱۶
۵۰۰ ۳۶/۸ ۱۳/۶ ۶/۳ ۲۰
۵۶۰ ۱۳/۷ ۴۱ ۲۰ ۶
۵۶۰ ۱۷/۲ ۳۳ ۱۶ ۸
۵۶۰ ۲۱/۴ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۵۶۰ ۲۶/۷ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵
۶۳۰ ۱۵/۴ ۴۱ ۲۰ ۶
۶۳۰ ۱۹/۳ ۳۳ ۱۶ ۸
۶۳۰ ۲۴/۱ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰
۶۳۰ ۳۰ ۲۱ ۱۰ ۱۲/۵

مشتری گرامی شما می توانید جهت سفارش و اطلاع از قیمت تک و عمده این محصول با شماره تلفن های :

☎ 076-33660427 – دفتر مرکزی ☎ 09173619815 – صدای مشتری (انتقادات و پیشنهادات) ☎ 09170701454

☎ 09170701455 – ☎ 09170701456  تماس حاصل فرمایید.

محصولات مرتبط

همه دسته ها